USŁUGI KSIĘGOWE

Poza najprostszą formą opodatkowania działalności w formie karty podatkowej, założenie Firmy związane jest nierozerwalnie z prowadzeniem księgowości.

Może ona mieć uproszczoną formę, jak jest w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, gdzie podatek obliczany jest od wartości przychodu. Albo bardziej skomplikowany w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów gdzie przy ustalaniu dochodu brane są pod uwagę również koszty. Prowadzenie Ksiąg handlowych wymaga również posiadania specjalistycznej wiedzy na temat zasad rachunkowości.

Niektórzy przedsiębiorcy wykonują ten obowiązek samodzielnie. Inni zlecają te czynności podmiotom zewnętrznym.

My chcielibyśmy zachęcić Państwa do korzystania z usług wyspecjalizowanych podmiotów.

Dzięki podjęciu współpracy z naszym biurem rachunkowym skorzystają Państwo z bogatej wiedzy doświadczonych pracowników. Możecie oszczędzić czas  i tym samym pieniądze ponieważ to my zajmiemy się obszarem związanym z rozliczaniem podatkowym przedsiębiorstwa. Pozwoli to na skupienie całej swojej uwagi na rozwoju Firmy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ustalanie terminów powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego,
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług, dochodowego od osób prawnych,
 • informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie tabeli amortyzacyjnej i rozliczanie amortyzacji,
 • ocena dokumentów źródłowych – faktur zakupu, faktur sprzedaży, i innych dokumentów pod względem kwalifikacji do właściwego okresu rozliczeniowego oraz ujmowania do kosztów prowadzonej działalności.