KADRY I PŁACE

Nawiązanie stosunku pracy to bardzo ważna decyzja dla właściciela Firmy oraz pracownika. W zamian za wypłacane wynagrodzenie pracodawca uzyskuje pomoc przy prowadzeniu działalności gospodarczej, natomiast pracownik środki pieniężne na utrzymanie oraz możliwość rozwoju swoich umiejętności, które pozwalają mu realizować wyznaczone cele na gruncie zawodowym oraz w życiu prywatnym.

Istnieje szereg wymogów formalnych, które trzeba wypełnić w związku z przyjęciem do pracy nowej osoby.

Wraz z podpisaniem umowy o pracę zarówno przedsiębiorca, jak i pracownik zobowiązują się do przestrzegania przepisów wynikających z Prawa Pracy.

Inną formą nawiązania współpracy z osobami, które chcą świadczyć swoje usługi na rzecz Firmy są umowy cywilno-prawne, w tym o dzieło, umowy zlecenia.

Tu również istnieją regulacje prawne, które zawarte są w Kodeksie cywilnym, które należy przestrzegać, aby działać w zgodzie z prawem.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura ponieważ posiadamy pełną wiedze na temat prowadzenia spraw kadrowych i płacowych:

  • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem umów ( świadectwa pracy, PIT-11, ustalanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy),
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • informowanie o miesięcznych zobowiązaniach z tytułu zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń,
  • naliczanie składek ZUS,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • reprezentowanie podatnika przed ZUS w trakcie kontroli.